บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1937 สำนักงานใหญ่อยู่บนภูเขาอาบู รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอยู่ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติ (NGO) เป็นสถาบันการศึกษาและองค์กรนานาชาติ ปัจจุบันมีข่ายงานกว่า 9,000 แห่งใน 130 กว่าประเทศ ที่ให้ความรู้เพื่อการฝึกจิตแบบราชาโยคะ โดยไม่หารายได้ รวมทั้งการจัดอบรม สัมมนา ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพภายใน สำหรับบุคคลทั่วไป จากทุกเชื้อชาติ ศาสนา และ สถาบัน

บราห์มา กุมารี เป็นที่รู้จักทั่วโลกในการทำงานระดับรากหญ้าไปจนถึงโครงการนานาชาติเพื่อสันติภาพและความร่วมมือระหว่างชาติ บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตนเองของสมาชิกทั่วโลก

มูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ

 

ตระหนักถึงความสำคัญของความสงบภายในสู่สันติภาพโลก จึงมีความยินดีที่จะประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่มีความสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในสังคมทุกกลุ่มอายุ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน บนพื้นฐานของการตระหนักรู้จักตนเองและแหล่งแห่งพลังชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบสำหรับชีวิตประจำวันที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว หน้าที่การงานและสังคม